RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: CASA MAS ALIMENTACIÓN, S.L. (d’ara endavant, CASA MAS)

NIF: B61273330

Adreça postal: Pol. Ind. El Vapor B-1, B-2, 08183 Castellterçol (Barcelona)

Correu electrònic: dpd@casamas.com

Delegat de protecció de dades: PYMELEGAL, S.L. – dpd@casamas.com

CASA MAS, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, europea o estatal, s’informa que es disposa de les mesures de seguretat necessàries implementades, de caràcter tècnic i organitzatiu, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat dels dades introduïdes.

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les vostres dades personals s’utilitzaran per a les finalitats següents:

 • Dur a terme les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web.
 • Remetre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER.
 • Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari.
 • Gestionar les interaccions dels usuaris a les xarxes socials.
 • Prestar els serveis i/o productes contractats o subscrits pel client.
 • Gestió de CV i processos de selecció.
 • Gestionar les dades identificatives dels usuaris que utilitzen la nostra eina per contractació del client.
 • Seguretat del local a través d’un sistema de videovigilància.
 • Utilitzar les vostres dades per contactar, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la vostra opinió sobre el servei prestat.
 • Notificar canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de galetes.
 • Es faran anàlisis d’usabilitat, tant de l’ús de l’eina com de la pàgina web, mitjançant la implantació de galetes.
 • Les dades de clients i/o de proveïdors es tractaran, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, d’acord amb les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que calgui en virtut de la legislació vigent.

Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment enviant un escrit amb l’assumpte “Baixa” a dpd@casamas.com.

D’acord amb la LSSICE, no es duen a terme pràctiques de SPAM, per tant, no s’envien missatges comercials per correu electrònic que l’usuari no hagi sol·licitat o autoritzat prèviament. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebi de CASA MAS, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés de recepció de les nostres comunicacions.

No tractarem les dades personals de l’usuari per a cap altra finalitat diferent de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

Les dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o s’exerceix el dret de cancel·lació o oposició o de limitació del tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit web durant un termini màxim de 2 anys en cas que fos els jutges i tribunals o requerissin o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

Així mateix, us informem que les nostres polítiques de conservació de la informació s’ajusten als terminis que marquen les diferents responsabilitats legals pel que fa a la prescripció:

a.- Regla general:

En virtut del que estableix l’article 30 del Codi de Comerç i llevat d’altres criteris, tots els documents i/o informació de l’empresa es conservarà durant 6 anys.

Això afecta tota la documentació comptable, fiscal, laboral o mercantil, inclosa la correspondència.

b.- Terminis específics: 

La nostra empresa també ha de marcar uns terminis mínims en funció de la tipologia de dades que es tracti i d’acord amb els diferents terminis de prescripció, que hauran conèixer cada un dels departaments.

En aquest quadre s’indiquen els terminis de prescripcions que afecten o poden afectar la nostra organització:

Matèria  Prescripció  Normativa 
Laboral a efectes d’infraccions 3 anys Art. 4.1 RD 5/2000
Seguretat Social a efectes d’infraccions 4 anys Art. 4.2 RD 5/2000
Prevenció de Riscos Laborals a efectes d’infraccions 5 anys Art. 4.3 RD 5/2000
Fiscal a efectes de deutes tributaris 4 anys Art. 66 Llei 58/2003
Fiscal a efectes de comprovacions de quotes compensades o deduccions aplicades 10 anys Art. 66 bis Llei 58/2003
Comptable i mercantil 6 anys Art. 30 del CC
Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social 10 anys Art. 131 LO 10/1995

 

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

 1. Execució del contracte.
 2. Consentiment de l’interessat.
 3. Compliment d’obligacions legals.
 4. Interès legítim: enviament de publicitat pròpia.

 

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de CASA MAS. En acceptar aquestes condicions, termes i polítiques, l’usuari dóna el seu consentiment exprés perquè es duguin a terme les activitats i/o accions següents, excepte si l’usuari n’indiqui el contrari:

 • L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat per informar els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.
 • L’enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics, en cas que l’usuari hi hagi donat el seu consentiment exprés mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER, per informar-lo de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i resta d’informació sobre serveis i productes iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per part seva.
 • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

 

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si remeteu informació personal a través un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, la informació quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

Els destinataris de la informació poden ser proveïdors dels serveis contractats, els proveïdors externs amb els quals se celebra el corresponent contracte d’encarregat del tractament o alguna companyia de les indicades a l’encapçalament.

Així mateix, el prestador facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat per ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que proporcionada per l’usuari tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació es desarà als servidors de CASA MAS ALIMENTACIÓN, S.L., contractats a l’empresa MUT MÀRQUETING S.L. (d’ara endavant, MUT), amb CIF B65405284 i domicili fiscal situat a Sant Pere Màrtir, 14, de Barcelona. El tractament de les dades de l’entitat és regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre consentiment previ.

Així mateix, el prestador utilitza determinades eines per prestar serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat i pot emmagatzemar les dades. Aquestes eines són les següents:

Google Analytics: per fer una anàlisi i mètrica de l’ús que els usuaris fan del web a través de les galetes. La informació que generen i recopilen aquestes galetes sobre l’ús (incloent-hi l’adreça IP) la transmetrà directament i l’arxivarà Google Inc., situada a Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway, muntaré View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”), en els seus servidors dels Estats Units.

Email Marketing: s’utilitza per al servei de correu electrònic de màrqueting: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels drets següents presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a dpd@casamas.com indicant a l’assumpte: “RGPD, Drets afectat”, i adjuntant una fotocòpia del DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

 Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que siguin inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat a rebutjar el tractament de les seves dades de caràcter personal o demanar que s’hi posi fi.
 • Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que les pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control si considera que es poden haver vulnerat els drets com a usuari pel que fa a la protecció de les dades personal (agpd.es).

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

 INFORMACIÓ QUE DEMANEM

Les dades recollides per part del responsable són les següents:

 • Les dades que els usuaris subministrin a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web.
 • Les dades incloses en els diferents formularis previstos a la pàgina web.
 • Les dades recollides a través de les galetes (cookies) per a millorar l’experiència de navegació segons s’informa a la Política de galetes.
 • Les dades per fer anàlisis de perfils i d’usabilitat per tal de millorar l’experiència de l’usuari en el nostre portal.
 • Les dades facilitades pels clients destinataris dels serveis, per qualsevol mitjà.

A través d’aquesta política de privacitat us informem que les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de , incloses les dels menors, de les quals, per obtenir-les, se n’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis creats a aquest efecte pels centres d’on formen part el menors

VIDEOVIGILÀNCIA

En alguns punts de venda es capten imatges amb les úniques finalitats indicades a l’apartat de finalitats d’aquesta política de privacitat i/o a petició de les autoritats.

Disposem d’una circular informativa a petició dels interessats que la sol·licitin i d’un logotip de zona videovigilada ubicat en un lloc anterior a la càmera i prou visible que informa que el lloc és un establiment videovigilat.
Les imatges captades per les càmeres es limitaran a l’establiment públic corresponent. No es captaran imatges de la via pública amb l’excepció d’una franja mínima dels accessos a l’establiment.
El sistema de gravació s’ubicarà en un lloc vigilat o d’accés restringit. A les imatges obtingudes, hi accedirà només la persona autoritzada i es conservaran durant un termini màxim d’un mes des de la captació.

 XARXES SOCIALS

L’informem que CASA MAS pot tenir presència en xarxes socials. El tractament que es dugui a terme de les dades de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o estableixin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de CASA MAS es regirà per aquest apartat i per les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que s’escaigui en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

CASA MAS tractarà les dades personals amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-vos de les activitats, productes o serveis del prestador i de qualsevol altra finalitat que permetin les normatives de les xarxes socials.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– que siguin presumptament il·lícits segons la normativa nacional, comunitària o internacional o vinculats a activitats presumptament il·lícites o que contravinguin els principis de la bona fe;

– que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris o tercers i, en general, qualsevol contingut considera inapropiat,

– i, en general, que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, protecció de la vida privada, protecció del consumidor i drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa, els continguts que es consideren inadequats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials s’incorporaran en un fitxer propietat de CASA MAS i es podrà enviar informació a l’usuari que sigui del seu interès.

En tot cas, si l’usuari remet informació personal a través de la xarxa social, quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables en aquesta plataforma i l’usuari, si les vol conèixer, haurà de consultar les condicions particulars de la xarxa en qüestion.

INTEGRACIÓ DE GOOGLE MAPS

En aquest lloc web utilitzem els serveis de Google Maps. D’aquesta manera podem mostrar directament mapes interactius al nostre lloc web i permetre fer un ús còmode dels mapes.

En visitar el lloc web, Google rep la informació que l’usuari ha visitat el lloc respectiu del nostre web. A més, es transfereixen les dades esmentades al paràgraf següent. Això passa independentment de si Google ofereix un compte d’usuari, si ha iniciat la sessió o si no hi ha cap compte d’usuari. Si l’usuari ha iniciat la sessió a Google, les seves dades es comparen directament amb els del seu compte. Si l’usuari no desitja que el seu perfil coincideixi amb el de Google, ha de tancar la sessió abans d’utilitzar el botó. Google guarda les dades com a perfils d’usuari i les utilitza amb finalitats publicitàries i d’investigació de mercat i/o disseny orientat a l’usuari de la seva pàgina web. Aquesta anàlisi es duu a terme especialment (fins i tot per als usuaris que no estan registrats) per mostrar anuncis orientats a l’usuari i per tal d’informar altres usuaris de la xarxa social sobre les seves activitats en el nostre lloc web. L’usuari té dret a oposar-se a la creació d’aquests perfils d’usuari. Per a l’execució d’aquest dret, s’ha de posar en contacte amb Google.

Trobareu més informació sobre la finalitat i l’abast de la recollida i el tractament de dades per part del proveïdor del connector a la declaració de privadesa del proveïdor. També hi trobareu més informació sobre els drets de l’usuari i sobre la possibilitat de canviar la configuració per protegir la seva privacitat: https://policies.google.com/privacy?hl=ca&gl=de.

 MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliteu es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és l’espanyol. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol.

ENVIA CV

En el cas que envieu el vostre CV a través del nostre correu electrònic, les dades aportades es tractaran per a la vostra participació en els processos de selecció que hi pugui haver i es durà a terme una anàlisi del perfil de sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. Us informem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el vostre currículum, de manera que no s’acceptaran els currículums remesos mitjançant un altre procediment. En cas de produir-se alguna modificació a les dades, us demanem ens ho comuniqui per escrit al més davant possible, per tal de mantenir les dades actualitzades degudament.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any, moment a partir del qual es procedirà a la supressió de les dades per tal de garantir-ne un respecte total a la confidencialitat tant en el tractament com en la posterior destrucció. En aquest sentit, quan hagi transcorregut el termini esmentat i si desitgeu continuar participant en els processos de selecció del Responsable, us demanem que ens torneu a remetre el currículum.

Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per a les finalitats esmentades.

CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

CASA MAS es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general, les relacions entre CASA MAS i els usuaris dels seus serveis telemàtics oferts en aquesta web estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola, a la qual les parts se sotmeten expressament.