Aquest portal web i tot el seu contingut, inclosos els serveis prestats, pertany a CASA MAS ALIMENTACIÓN, S.L., amb NIF B-61273330 i domicili social a Pol. Ind. El Vapor B-1, B-2, 08183 Castellterçol (Barcelona). Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 29649 F 90, S 8, H B-158468, telèfon de contacte número 938668274 i correu electrònic de contacte casamas@casamas.com.

Delegat de protecció de dades: PYMELEGAL, S.L., dpd@casamas.com

 

1. OBJECTE

CASA MAS (d’ara endavant també el prestador), com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document, que regula l’ús del lloc web www.casamas.com, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE o LSSI), a més d’informar tots els usuaris del lloc web sobre les condicions d’ús del lloc web.

A través del web, CASA MAS facilita als usuaris l’accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest web assumeix el paper d’usuari (d’ara endavant, l’usuari), la qual cosa implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com de qualsevol altra disposició legal aplicable.

Com a usuaris, cal que llegeixin atentament aquest avís legal en qualsevol de les ocasions que entrin al web, ja que el web pot patir modificacions perquè el prestador es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que hi pugui aparèixer sense que tingui l’obligació d’avisar prèviament els usuaris o posar-los en coneixement d’aquestes obligacions i n’hi ha prou amb la publicació al lloc web del prestador.

 

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL WEB.

 

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús del web.

La prestació dels serveis per part de CASA MAS té caràcter gratuït per a tots els usuaris.

2.2. Registre d’usuari.

Amb caràcter general, la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris.

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. A aquest efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. L’usuari és responsable de mantenir tota la informació facilitada a CASA MAS permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que dugui a terme i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

2.4. Menors d’edat.

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat sempre han d’obtenir prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, que són els responsables últims de tots els actes duts a terme pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors els correspon, per la qual cosa, si accedeixen a continguts no apropiats a través d’Internet, s’hauran d’establir en mecanismes als ordinadors, en concret programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar-ne els continguts disponibles i, tot i que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials a què poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer un ús correcte del web.

L’usuari es compromet a utilitzar el web d’acord amb la llei i aquest avís legal i amb la moral i els bons costums. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers o que, de qualsevol manera, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En concret i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

  • sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment en tractats internacionals i altres normes vigents;
  • indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;
  • indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
  • sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
  • de qualsevol manera, perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers, i
  • constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

 

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquest web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, s’en pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any i les 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que hi hagi determinats errors de programació o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

CASA MAS no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa a causa de la manca de disponibilitat, manteniment i funcionament efectiu del web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest avís legal i condicions d’ús; o de la manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut d’aquesta pàgina web.

 

4. GALETES

El lloc web del prestador pot utilitzar galetes (cookies, petits fitxers d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al bon funcionament i visualització del lloc. Les galetes utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació i desapareixen quan acaba la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les galetes per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, vegeu la Política de galetes.

 

5. ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Atès que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts per tercers, CASA MAS no assumeix cap tipus de responsabilitat pel que fa a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, així com de la redirecció a aquestes webs i posarà en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat i col·labora de manera activa en la retirada o, si escau, el bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi pot haver algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho faci saber de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Es concedeix a l’usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu per crear enllaços a la pàgina principal del lloc web, exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre lloc web (i) no podran donar a entendre que CASA MAS recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes; (ii) no podran falsejar la seva relació amb CASA MAS ni afirmar que CASA MAS ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de CASA MAS; (iii) no podran incloure continguts que puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (iv) no podran enllaçar a cap pàgina del lloc web diferent de la pàgina principal; (v) caldrà enllaçar amb la pròpia direcció del lloc web, sense permetre que el lloc web que faci l’enllaç reprodueixi el lloc web com a part del seu web o dins d’un dels seus frames o crear un browser sobre qualsevol de les pàgines del lloc web. CASA MAS podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al lloc web i, a continuació, n’haurà de procedir immediatament a l’eliminació. CASA MAS no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin enllaços establerts amb destinació al lloc web.

 

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament europeu de protecció de dades i a la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, vegeu la Política de privacitat.

 

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics, és propietat del prestador o, si escau, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la seva finalitat, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador es considerarà un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web pertanyen als propietaris respectius, els quals són responsables de qualsevol controvèrsia que pugui produir-se’n. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia dels propietaris.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, que no impliquen la menció o aparició en el lloc web de l’existència de drets o responsabilitats del prestador sobre aquests drets de propietat ni tampoc suport, patrocini o recomanació per part del prestador.

Per dur a terme qualsevol tipus d’observació pel que fa a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial i pel que fa a qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho mitjançant el correu electrònic indicat anteriorment.

 

8. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquesta pàgina web o de les activitats que s’hi desenvolupen, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, i són competents de la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

En els supòsits de contractació civil, és a dir, en els casos en què una de les parts contractants actuï en la posició de CONSUMIDOR, serà d’aplicació la normativa específica per a la defensa dels consumidors i usuaris.
Els consumidors i usuaris podran resoldre qualsevol disputa davant del tribunal competent segons el seu lloc de residència o en el lloc del domicili social de CASA MAS.
En cas que sigui CASA MAS qui iniciï una acció judicial davant d’un consumidor, seran competents els tribunals de la jurisdicció del domicili del consumidor.

En tots els supòsits de contractació mercantil, les parts accepten sotmetre’s a la jurisdicció exclusiva dels tribunals de BARCELONA.