En compliment del que es disposa en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades Personals (LOPD), CASA MAS ALIMENTACIÓN S.L. informa que les dades personals que l’usuari facilitarà durant tota la seva relació amb la nostra companyia, inclosa la seva adreça d’e-mail i totes aquelles dades personals als quals puguem accedir durant la navegació, seran tractades en fitxer/s degudament inscrit/s en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i sempre de conformitat amb l’establert en la legislació vigent.

La informació que ens pugui ser remesa, s’incorporarà als sistemes d’informació de CASA MAS ALIMENTACIÓN S.L. i únicament serà utilitzada per a les finalitats pels quals va ser recollida.

Mitjançant la indicació, facilitació o introducció de les seves dades, i de conformitat amb l’establert en l’article 6 de la L.O.P.D., Vè. atorga consentiment inequívoc a CASA MAS ALIMENTACIÓN S.L. perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades en l’apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. Així mateix, aquest consentiment s’estén a la cessió de les dades d’acord amb la legislació aplicable.

L’accés a les seves dades personals serà efectuat per personal autoritzat i subjecte així mateix a una obligació de secret professionals, i les dades es tractaran de conformitat amb la LOPD 15/1999, de 13 de desembre així com del Reial decret 1702/2007 de desenvolupament de la LOPD, no podent-se utilitzar en cap cas per a finalitats diferents de les aquí autoritzades ni amb finalitats comercials o publicitaries, així com no podent cedir-se a terceres parts.

En relació a aquestes dades poden exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a CASA MAS ALIMENTACIÓN S.L. al domicili de Pol. Ind. El Vapor B-1, B-2, 08183 Castellterçol (Barcelona).